suborder Zygoptera Selys, 1853
superfamily Coenagrionoidea Tillyard, 1926
family Platycnemididae Tillyard and Fraser, 1938
genus Pseudocopera Fraser, 1922
species Pseudocopera annulata (Selys, 1863)
synonyms
Psilocnemis annulata Selys, 1863[s]
     Psilocnemis subannulata Selys, 1886[s]
     Platycnemis annulata Selys, 1863[s]
     Copera annulata (Selys, 1863)
distribution
China (Anhui, Chongqing, Fujian, Guangxi, Guizhou, Henan, Hubei, Hunan, Jiangxi, Shaanxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang)
REMARKS


pictures


From guizhouFrom ZhejiangFrom guizhou