suborder Anisoptera Selys in Selys and Hagen, 1853
superfamily Gomphoidea Rambur, 1842
family Gomphidae Rambur, 1842
subfamily Onychogomphinae Chao, 1984
genus Melligomphus Chao, 1990
species Melligomphus sinicus (Chao, 1954)
synonyms
Ophiogomphus sinicus (Chao, 1954)     
Onychogomphus sinicus Chao, 1954
distribution
China(Fujian, Guangdong, Guangxi, Hong Kong, Hunan, Jiangxi, Zhejiang).
REMARKS


pictures


ZhejiangZhejiang